Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen Internationaal register hypnotherapeut A. Kooijmans staat onder de bedrijfsnaam Anita Kooijmans ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 53430689 Artikel 2. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Artikel 3. Overeenkomsten 3.1. Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een dienst door een cliënt. Hypnoplaza is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. 3.2. De cliënt is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) of consult gerechtigd uiterlijk 24 uur in werkdagen van tevoren deze afspraak kosteloos door middel van een e-mail te annuleren – info@Hypnoplaza.nl 3.3. Bij annulering binnen 24 uur voor de start van de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak bent u dit bedrag verschuldigd. Dit wordt via een factuur bij u in rekening gebracht; de betalingstermijn is 14 dagen. Hypnoplaza heeft het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen. 3.4. Door het boeken/aanmelden/registreren voor een sessie, en of consult via de website van Hypnoplaza en of e-mail van Hypnoplaza .en of aankoop van een product of dienst, gaat de cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 3.5. gegevens van de client worden door Hypnoplaza vertrouwelijk behandeld. Hypnoplaza zal de gegevens van client nooit doorverkopen Artikel 4. Prijzen en andere tarieven 4.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. 4.2. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt 4.3. Hypnoplaza kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 2 Artikel 5. Betalingen 5.1.Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het maken van een afspraak , registratie- of aanmeldingsproces. Aan de aanmelding van een cliënt kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud Het intellectuele eigendomsrecht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van www.Hypnoplaza.nl, folders en overige producten en materialen berust bij Hypnoplaza. Artikel 7. Aansprakelijkheid 7.1.Hypnoplaza,  is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- stagnatie. 7.2.Indien Hypnoplaza aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hypnoplaza,hypnotherapeut A. Kooijmans beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Hypnoplaza,hypnotherapeut A. Kooijmans is beperkt tot maximaal de sessie waarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Hypnoplaza,hypnotherapeut A. Kooijmans is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor Hypnoplaza verzekerd is 7.3.Hypnoplaza,hypnotherapeut A. Kooijmans is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 7.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan Hypnoplaza. 7.5 De beperking van de aansprakelijkheid van Hypnoplaza is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van Hypnoplaza 7.6. Indien Hypnoplaza de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van client is client aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van Hypnoplaza. 3 7.7. client vrijwaart Hypnoplaza voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Hypnoplaza toerekenbaar is. Indien Hypnoplaza uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is client gehouden Hypnoplaza zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht client in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Hypnoplaza, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Hypnoplaza en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van client. 7.8. Bij het boeken van een dienst gaat cliënt akkoord met de behandelwijze van hypnose en geeft de behandelaar toestemming voor de behandeling. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de resultaten van de behandeling en cliënt begrijpt dat hypnose geen vervanging is voor medische zorg. 7.9. Client zal de eventuele medische behandeling die momenteel gevolgd wordt of in de toekomst moet ondergaan inclusief medicijnen gebruik voortzetten/continueren. 7.10. Client is op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen die hypnose biedt en begrijpt dat de hypnotiseur niet aansprakelijk is voor enigerlei gevolgen of negatieve gevolgen hoe ondenkbaar ook, voortvloeiend uit de werkwijze van hypnose of Hypnoplaza.nl 7.11. Het advies en/of de begeleiding van de A. Kooijmans is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. A. Kooijmans/Hypnoplaza sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door A. Kooijmans/Hypnoplaza verstrekte adviezen Artikel 8. Overmacht 8.1. Hypnoplaza heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Hypnoplaza gehouden is tot enige schadevergoeding. Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 9.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daar toe bevoegde rechter in Nederland 4 10. Disclaimer website 10.1 De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.

© 2024 Anita Kooijmans
Website door Linqq