Privacy Hypnoplaza

Privacy Hypnoplaza

Privacyverklaring Hypnoplaza, gevestigd aan de Molenpolder 60, 3453 NZ De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via haar website https://hypnoplaza.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Via onze website bieden wij diensten aan in de vorm van sessies, consulten en workshops. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactpagina: https://www.hypnoplaza/contact-hypnoplaza.nl/ Persoonsgegevens die wij verwerken Onze website Hypnoplaza verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van ons contactformulier, het inschrijfformulier voor onze hypnotherapie\consult of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens heb je via onze website zelf aan ons verstrekt. 2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken hypnoplaza.nl verwerkt je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt): • om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen • om je mogelijk te maken je online in te schrijven voor een sessie/traject hypnotherapie , of consult • om te kunnen antwoorden op jouw vraag/opmerking die je via het contactformulier hebt gestuurd. • om bezoekersstatistieken te kunnen bekijken via de website van hpnoplaza.nl; dit zijn heel beperkte statistieken en niet vergelijkbaar met Google Analytics. Geautomatiseerde besluitvorming Hypnoplaza neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Contactformulier: de gegevens die je met ons gedeeld hebt via het contactformulier bewaren we uitsluitend als we met elkaar communiceren naar aanleiding van jouw vraag/opmerking, en wel ten hoogste 1 jaar na afloop van onze communicatie. Intakeformulier/behandelovereenkomst: Het formulier waarmee je je akkoord gaat voor behandeling bewaren wij zolang als dit wettelijk verplicht is. Nieuwsbriefinschrijving: deze gegevens bewaren we zo lang als je aangemeld blijft. Meld je je af dan worden deze binnen 3 maanden verwijderd. Delen van persoonsgegevens met derden Hypnoplaza deelt je persoonsgegevens met derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals administratieve redenen (Belastingdienst). Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens . Hypnoplaza blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hypnoplaza geen persoonsgegevens aan andere derden. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Hypnoplaza  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je in zijn algemeenheid afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 3 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hypnoplaza. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar https://www.hypnoplaza.nl/contact-hypnoplaza/. Daarna nemen wij contact met je op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je daarna om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hypnoplaza wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Hypnoplaza e neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via het contactformulier. Bewaartermijn persoonsgegevens Hypnoplaza bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Inwerkingtreding Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2022.

© 2024 Anita Kooijmans
Website door Linqq